Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net

Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net 150 150 Anders Stubkjær.com

‘Barnets trav i konfliktfyldte skilsmisser’ er titlen på en artikel, som jeg netop har skrevet til hjemmesiden www.skilsmissen.net. Den blev lagt på nettet d.  24. april 2009. Du kan også læse artiklen her:

‘Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser’
Forældreansvarsloven tager ikke højde for barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser. Der er adskillige situationer, hvor barnet kan komme i klemme på grund af den nuværende lovgivning. Store knaster er dels den tvungne delte forældremyndighed, og dels samværsordningen, hvor barnet tilbringer en uge hos hver forælder.

Illusionen om det tvungne samarbejde
I de konfliktfyldte skilsmisser er en central problemstilling, at forældrene af forskellige grunde ikke kan arbejde sammen. Derfor er Forældreansvarslovens ide om, at der i princippet altid skal være delt forældremyndighed et alvorligt problem.

Det er fint, hvis forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet, men i konfliktfyldte skilsmisser er det, uanset hvad, en illusion at tro dette altid sker. Delt forældremyndighed åbner for et utal af konfliktmuligheder, fordi der særligt ved deleordninger er mange aspekter af barnets hverdagsliv, som forældrene nu er tvunget til at blive enige om. Derudover er der mere principielle ting, som f.eks. valg af skole og skolefritidsordning, samt religion, der kan blive problematiske.

På Familiestyrelsens hjemmeside har du mulighed for at læse præcist hvilke ting, forældrene skal blive enige om, og hvilke ting, de kan beslutte hver for sig.

Barnet trækker ganske enkelt det korteste strå, hvis det bliver inddraget i forældrenes konflikter. Disse konflikter, som ofte er af psykologisk karakter, kan være særdeles skadelige for børnene.

En yderligere dimension af dette er, at forældrenes ligestilling i forhold til barnet er blevet forbedret med loven. På sin vis er det positivt, men denne ligestilling ser desværre ud til at ske på bekostning af børnene, særligt børn i de konfliktfyldte skilsmisser, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Elsker du far, eller elsker du mor?
Forældreansvarsloven kræver, at børn skal høres i forbindelse med forældremyndigheds- og samværssager. I konfliktfyldte skilsmisser, og i øvrigt, er et centralt spørgsmål hvordan man sikrer at børn får mulighed for at give udtryk for deres ønsker og følelser i disse situationer, uden de bliver fanget i en loyalitetskonflikt mellem to stridende forældre.

Jeg mener, at der er en særdeles stor risiko for, at børn kan blive manipuleret til at svare det en forælder ønsker at høre, særligt i konfliktfyldte skilsmisser. I værste fald kan det for barnet blive en situation, hvor det føler, at det nu skal give udtryk for om det elsker far, eller mor mest. Derudover kan det være umuligt for barnet at overskue de reelle konsekvenser af at sige jeg vil bo hos mor, eller jeg vil bo hos far.

Vi deler lige over
Forældreansvarsloven giver som sagt mulighed for at etablere en såkaldt deleordning, hvor børn tilbringer 7 dage på skift hos hver forælder (7/7). Ifølge Familiestyrelsens hjemmeside giver Forældreansvarsloven således delebørn ” … mulighed for at være mere “hele” børn…”.

Uanset forældres skilsmisse, så er det som oftest en god ide, at børn bibeholder en kontakt til begge forældre. Problemet med 7/7 løsningen er, at barnet ikke får en fast base, eller tilhørssted. Derimod tvinger det barnet til at leve en nomadetilværelse med skiftende rammer.

I forbindelse med en konfliktfyldt skilsmisse er der kun få, eller måske slet ingen chancer for, at forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet. At få tilværelsen for barnet til at fungere med koordination af skole, tøj, fritidsaktiviteter, venner, osv., vil således være en udfordring som ikke alle forældrepar vil være i stand til at håndtere. De konflikter, der uden tvivl vil opstå, vil barnet før, eller siden risikerer at blive inddraget i.

Præcis viden mangler – stadig
I dag findes der så vidt vides ikke opdateret og forskningsbaseret viden om konsekvenserne af den nuværende Forældreansvarslov. Medierne fortæller flere og flere historier om børn, der bliver fanget mellem forældre, der ikke kan samarbejde. Meget tyder således på, at der rent faktisk er en gruppe af børn, der lider under Forældreansvarslovens bestemmelser. Det er heller ikke utænkeligt, at historierne i medierne kun er toppen af isbjerget.

Socialforskningsinstituttet planlægger en undersøgelse, der skal danne grundlag for evalueringen af Forældreansvarsloven. Rapporten udkommer samme år som evalueringen, nemlig i år 2011. Så vidt vides foreligger der intet officielt om rapportens specifikke fokus, ej heller dens metodiske grundlag.

Om rapporten skriver Familiestyrelsen på sin hjemmeside, at “…både myndighedssiden (dvs. domstolene) og sagens parter (forældrene) skal give oplysninger til brug for undersøgelsen…”. Det er spekulation fra min side, men citatet kan indikere, at rapportens fokus vil være på dels domstolens, og dels forældres oplevelser af Forældreansvarsloven. Det tyder ikke på, at børnenes oplevelse af hvad man kan kalde “livet” med Forældreansvarsloven bliver underkastet et direkte studier.

Der er med andre ord et akut behov for en saglig synliggørelse og præcisering af de problemer, som er opstået for børn i kølvandet på Forældreansvarsloven. Dette kan gøres både ved statistiske, såvel som interviewbaserede undersøgelser. Socialforskningsinstituttets rapport vil være et skridt i en rigtige retning, men det skridt ser ud til at blive vel kort, og det bliver under alle omstændigheder taget for langsomt.

Hvad kan du gøre som forældre?
Det er uden tvivl meget svært at gennemleve en konfliktfyldt skilsmisse, både for barnet, men også for forældrene. Som forælder er der fire ting du kan gøre, som givet vis vil gøre situationen en anelse lettere for dit barn:

– Undgå at skændes med eks’en foran barnet
– Undgå at inddrag barnet i konflikten med din tidligere partner
– Undgå at tale grimt, eller tillade at andre taler grimt, om din eks i barnets påhør. Bestræb dig på i det mindste at omtale din eks neutralt.
– Sørg så for at komme af med dine verbale irritationer og frustrationer omkring skilsmissen når barnet ikke er til stede.

Spørgsmål til dig
Hvad synes du? Hvad er dine erfaringer? Har du ideer til hvordan konflikterne kan undgås? Deltag i debatten om den tvungne fælles forældremyndighed og samværsordningen!